DIGITÁLIS TARTALOMTÁR HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A Digitális tartalomtár használatával Ön szerződést köt velünk, amelynek értelmében a Digitális tartalomtáron ingyenes információkat biztosítunk Önnek.

A Felhasználói tartalom beküldésével Ön licencet ad nekünk az Ön által beküldött tartalomra, az alábbiakban részletezettek szerint. HA NEM KÍVÁN LICENCET ADNI NEKÜNK AZ ÖN ÁLTAL BEKÜLDÖTT TARTALOMRA, NE KÜLDJÖN BE SEMMILYEN TARTALMAT.

A Digitális tartalomtár egyes részei csak akkor érhetők el, ha Ön elmúlt 18 ÉVES vagy idősebb; az ilyen részekhez való hozzáféréssel Ön szavatolja, hogy valóban betöltötte a 18. életévét.

 1. Definíciók

A jelen Megállapodásban az e bekezdésben felsorolt szavak az e bekezdésben meghatározott jelentéssel bírnak, függetlenül attól, hogy nagybetűvel vannak-e írva vagy sem.

Megállapodás

a jelen „Digitális tartalomtár használati feltételei”,

 • (1) annak minden melléklete, jegyzéke
 • (2) az „Adatvédelmi és személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek” (a Digitális tartalomtáron közzétéve),
 • (3) bármely a Digitális tartalomtáron közzétett szerződéses ajánlat,

valamint azoknak minden jövőbeni módosítása, javítása és kiegészítése.

Amennyiben ezek a számozott tételek bármelyike és a „Digitális tartalomtár használati feltételei” szövege között ellentmondás áll fenn, az utóbbi az irányadó.

Alkalmazandó jog

a jelen Megállapodás tárgyára vonatkozó, Magyarországon hatályos, kormányzati vagy szakmai szervek vagy szervezetek által kiadott törvények, rendeletek, kötelező érvényű szabályok.

Engedélyes / Ön

a Digitális tartalomtárt közvetlenül vagy közvetve (pl. botokon keresztül) használó személy vagy szervezet

Engedélyező / Mi

Locco International Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-419073

Adószám: 32341052-2-43

Székhely: 1115 Budapest, Szentpétery utca 16.

Fél

az Engedélyező vagy az Engedélyes

Felek

az Engedélyező és az Engedélyes

Cél

a Digitális tartalomtáron vagy a Digitális tartalomtáron keresztül történő információnyújtás, -megjelenítés és/vagy -hozzáférés

Locco IP

az "1. Jegyzék : Locco IP"-ban felsorolt tételekre vonatkozó, az Engedélyező tulajdonában lévő, általa birtokolt, vagy neki licencbe adott szellemi tulajdon, bármilyen formában (beleértve, de nem kizárólagosan, online, számítógépre letöltött vagy nyomtatott formában)

Harmadik fél IP

harmadik felek tulajdonában vagy birtokában lévő és az Engedélyezőnek licencbe adott szellemi tulajdon, amely "2. Jegyzék: Harmadik felek szellemi tulajdona" felsorolt tételekre vonatkozik.

Felhasználói tartalom

az Ön által a Digitális tartalomtárra vagy a Digitális tartalomtáron keresztül (beleértve a Digitális tartalomtár egyszerű használatát is) benyújtott tartalom, adatok, képek és/vagy információk, ahogyan azt a "3. Jegyzék: Felhasználói tartalom" részletezi.

Használat

a Digitális tartalomtár vagy annak egy elemének végrehajtása vagy az ahhoz való hozzáférése, például: közvetlenül, közvetve (például egy másik weboldalon keresztül), manuálisan (például a cím beírásával, egy link követésével vagy egy fájl offline megnyitásával), automatikusan (például egy olyan programon keresztül, amely lehetővé teszi a tartalom automatikus generálását vagy kinyerését)

Szolgáltatások

az Engedélyező által, a Digitális tartalomtáron vagy azon keresztül esetleg kínált, nyújtott és/vagy értékesített szolgáltatások

Helyszín

Magyarország

Digitális tartalomtár

a keretrendszer (beleértve a távközlési és számítástechnikai infrastruktúrát és eszközöket, adatbázisokat, programkódokat és digitális tartalmakat), amely lehetővé teszi a tartalomszolgáltatást a következőkre és/vagy az alábbiakra vonatkozóan:
Locco City mobil applikáció

 1. Szerződéskötési elvek
 1. Teljes megállapodás: A jelen Megállapodás, a tárgyát tekintve, a Felek közötti teljes megállapodást képezi, és minden korábbi tárgyalás, megállapodás és kötelezettségvállalás helyébe lép, legyen az szóbeli vagy írásbeli.
 2. Módosítások: A jelen Megállapodás, a Digitális tartalomtár, a Szolgáltatások, a kapcsolódó árak és/vagy a Locco IP, bármikor, saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül, és azonnali hatállyal, általunk módosítható vagy visszavonható.
 1. Jogok és kötelezettségek
 1. Engedélyező
 1. Korlátozott licenc megadása: Az Engedélyező személyes, nem átruházható, ideiglenes, nem kizárólagos licencet ad az Engedélyesnek a Locco IP használatára a Célra, és a jelen Megállapodásban meghatározott egyéb feltételek mellett. E Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban meghatározott korlátozott felhasználási jogon kívül bármilyen jogcímet vagy jogot (beleértve a tulajdonjogot is) biztosít az Engedélyesnek a Locco IP-re vonatkozóan.
 2. Adatvédelem és személyes adatok: Az Engedélyező az Ön személyes adatait a Digitális tartalomtáron közzétett „Adatvédelmi és személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek” szerint védi.
 1. Engedélyes
 1. Korlátozott licenc használata: Az Engedélyes köteles a licencelt Locco IP-t szigorúan a Célra, és a jelen Megállapodás feltételeivel és a szellemi tulajdonunkat védő bármely alkalmazandó joggal (beleértve az Alkalmazandó jogot is) összhangban, használni. A kétségek elkerülése végett ez a licenc nem foglalja magában a következő jogokat
 1. reprodukálni, terjeszteni, másolni, módosítani, szerkeszteni, javítani, adaptálni, lefordítani, sokszorosítani, integrálni vagy kivonatolni a teljes tartalmát vagy bármely részét, abból származékos művet létrehozni, nyilvánosan előadni vagy megjeleníteni, hozzáférhetővé tenni, importálni, sugározni, továbbítani, eladni, forgalmazni, vagy a nyilvánosság vagy harmadik felek számára közvetíteni,
 2. harmadik személyeknek szóló kommunikációban hivatkozni az Engedélyezőre, csoportjának és/vagy hálózatának tagjaira vagy azok személyzetére, vagy
 3. a Locco IP-t reklám- vagy marketinganyagokban, sajtóközleményekben, nyilvános bejelentésekben vagy hirdetésekben használni.
 1. Engedélyes nem tart igényt a Locco IP-re: Az Engedélyes tudomásul veszi, hogy az Engedélyező a tulajdonosa és/vagy haszonélvezője a Locco IP-vel kapcsolatos minden jognak, jogcímnek és érdeknek, valamint az ahhoz kapcsolódó vagy abból eredő vevőkörnek.

Az Engedélyes nem fogja vitatni, támadni, vagy ellenkezni az Engedélyezőnek a Locco IP-re vonatkozó jogát, jogcímét vagy érdekeltségét, illetve nem fog törekezni azoknak a törlésére. Az Engedélyes nem kérelmezheti, illetve nem kísérelheti meg a Locco IP, vagy a Locco IP-hez részben vagy egészben lényegében hasonló szellemi tulajdonjogok (többek között domain nevek, védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek, formatervezési minták vagy szabadalmak), egészének vagy egy részének a bejegyzését.

 1. Hackelés: Az Engedélyes a Digitális tartalomtárral vagy bármely kapcsolódó szerverrel vagy infrastruktúrával kapcsolatban nem végezheti, illetve nem kísérelheti meg a következő - vagy bármely hasonló - műveleteket:
 1. Harmadik fél szellemi tulajdona: A harmadik fél IP-nak az Engedélyes rendelkezésére bocsátása, és annak az Engedélyes által felhasználása, a "2. Jegyzék: Harmadik felek szellemi tulajdona" című fejezetben hivatkozott bármely licenc feltételeivel összhangban történik.
 2. Felhasználói tartalom: a Felhasználói tartalom beküldésével - az ilyen ügyletekre vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben - Ön ezennel átruházza és véglegesen átadja nekünk a Felhasználói tartalomban foglalt minden jogot, jogcímet és érdekeltséget (beleértve a személyes képmáshoz fűződő jogokat is). Ha ez a Felhasználói tartalom, illetve az abban vagy ahhoz kapcsolódó bármely elem vagy jog – e bekezdésben említett alkalmazandó jog szerint - nem ruházható át ránk vagy nem adható át nekünk, teljes egészében, akkor Ön - az e jog által megengedett legnagyobb mértékben - ezennel (i) globális, örökös, korlátlan, átruházható, harmadik  felek jogaitól mentes, jogdíjmentes licencet ad nekünk az engedélyezhető elemek használatára, és (ii) lemond a nem engedélyezhető elemek használatára vonatkozó jogairól.

A félreértések elkerülése végett a fent említett, Ön által nekünk megadott licenc magában foglalja a jogot a teljes tartalom vagy annak egy részének reprodukálására, terjesztésére, szerkesztésére, javítására, módosítására, másolására, fordítására, integrálására vagy kivonatolására a tartalomból vagy annak egy részéből, a származékos művek létrehozására, adaptálására, nyilvános előadására vagy bemutatására, hozzáférhetővé tételére, importálására, exportálására, sugárzására, továbbítására, értékesítésére, forgalmazására, a nyilvánosság vagy harmadik felek számára történő közvetítésére, beleértve a promóciós vagy marketinganyagokban, sajtóközlemények, nyilvános bejelentések vagy hirdetések készítésére, mindezek a szerző feltüntetésével vagy anélkül.

A Felhasználói tartalom beküldésével Ön szavatolja, hogy

 1. Ön tudatában van és elfogadja, hogy a fent említett jogok átruházásáért az egyetlen és elégséges ellentételezés az Ön véleményének (a Felhasználói tartalomban kifejezettek szerint, Önre való hivatkozással vagy anélkül) a Digitális tartalomtáron keresztül történő népszerűsítése;
 2. Ön tudatában van és elfogadja, hogy megfigyelhetjük és/vagy moderálhatjuk az Ön Felhasználói tartalmát, a többi felhasználóval való interakcióját, és/vagy a Digitális tartalomtár használatát;
 3. a Felhasználói tartalom az Ön tulajdonát képezi, vagy az Ön számára engedélyezett, és, hogy annak a Digitális tartalomtáron keresztül történő benyújtása vagy a Digitális tartalomtárral kapcsolatos felhasználása nem sért bármilyen szerződést, alkalmazandó jogokat vagy szabályozásokat.
 1. Engedélyes fiókja: A Digitális tartalomtár egyes funkciói megkövetelhetik az Ön személyes adataihoz és a Digitális tartalomtár használatához kapcsolódó személyes fiók létrehozását. Ez a fiók az Engedélyes személyes fiókja, és senki mással nem osztható meg. Az Engedélyes teljes mértékben felelős azért, hogy bejelentkezési adatai titokban maradjanak. Ha e kötelezettség megszegésével valaki más hozzáfér az Engedélyes fiókjához, az Engedélyes – a személyes szerződéses felelősségén túlmenően - úgy felel az ilyen harmadik fél minden ebből következő cselekedetéért vagy mulasztásáért, mintha az ilyen cselekedet vagy mulasztás az Engedélyes saját cselekedete vagy mulasztása lenne.
 2. Titoktartási kötelezettség: Azokat az információkat, amelyek jellege vagy jelölése arra utal, hogy azok bizalmasak lehetnek számunkra, kizárólag a jelen Megállapodással kapcsolatos teljesítése, végrehajtása, megszüntetése és/vagy vitái során használhatók fel; Ön köteles azokat szigorúan bizalmasan kezelni, és harmadik félnek nem adhatja át. A bizalmas információk felfedésével vagy védelmével kapcsolatos kötelezettségei a következő két opció között a leghosszabb időtartamának végéig maradnak érvényben: (i) a Megállapodás időtartamának lejártát követő 5 (öt) évig, vagy (ii) amíg az adott információ ésszerűen nem tekinthető többé bizalmasnak.
 3. Információ közlése: Az Engedélyes köteles haladéktalanul tájékoztatni az Engedélyezőt a bizalmas információk kiszivárgásáról vagy a fiókjához való jogosulatlan hozzáférésről.
 1. Időtartam
 1. Megszűnés és felmondás

Ez a Megállapodás határozatlan időre jön létre. A jelen Megállapodást bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondhatjuk.

 1. Megszűnés vagy felmondás hatásai
 1. Nincs kártérítés: Sem a jelen Megállapodás, sem az Ön a Digitális tartalomtárhoz való hozzáférésének megszün(tet)ése nem jár semmilyen kártérítéssel.
 2. Egyéb hatások: A jelen Megállapodás megszüntetése egyben az Ön a Digitális tartalomtárhoz való hozzáférését is megszünteti, és Ön köteles azonnal abbahagyni a Digitális tartalomtár és bármely Locco IP használatát.
 3. Záradékok fennmaradása: e Megállapodás azon záradékai, amelyeknek a terminus ad quem nem szerepel a Megállapodásban, a Megállapodás megszün(tet)ése után is fennmaradnak, amíg tárgyuk fennáll, és az Alkalmazandó jog szerint megengedett.
 1. Szavatosság

EZT A DIGITÁLIS TARTALOMTÁRT „AS IS” („ÚGY AHOGY VAN”) FORMÁBAN BIZTOSÍTJUK, ÉS ELUTASÍTUNK ÉS KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY KÖTELEZETTSÉGET ARRA VONATKOZÓAN, HOGY BIZTOSÍTSUK

 1. Felelősség

ELUTASÍTUNK MINDEN FELELŐSSÉGET A JELEN DIGITÁLIS TARTALOMTÁR HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, AKÁR A DIGITÁLIS TARTALOMTÁRON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁBÓL, AKÁR A DIGITÁLIS TARTALOMTÁRON TALÁLHATÓ LINKEKEN VAGY ÁTIRÁNYÍTÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ KÜLSŐ TARTALMAKÉRT.

Nem vállalunk felelősséget a jelen Megállapodás szerinti következményes károkért vagy veszteségekért (beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt értékesítést, a nyereségkiesést, a bevételkiesést, az adatvesztést, a várható megtakarítások elmaradása, a vevőkör elvesztését, az üzletmenet megszakítását, a jó hírnévnek okozott kárt, a jogi költségeket), még akkor sem, ha tájékoztattak minket ezek lehetőségéről.

A Felek minden esetben megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás szerinti vagy azzal kapcsolatos maximális felelősségünk 100.000. Ft-ra (százezer HUF) korlátozódik.

 1. Irányadó jog és joghatóság
 1. Alkalmazandó jog

A jelen Megállapodásra, az abból eredő valamennyi kérdésre, beleértve a jogvitákat is, valamint a Felek jelen Megállapodással kapcsolatos kapcsolatára az Alkalmazandó jog az irányadó.

 1. Joghatóság és jogsértés megszüntetésére irányuló végzések

A fogyasztó számára más helyszín választását lehetővé tevő alkalmazandó jogszabályok sérelme nélkül, a Felek alávetik magukat a Helyszín illetékes bíróságainak kizárólagos joghatóságának a jelen Megállapodással kapcsolatos valamennyi eljárásra, az abból eredő valamennyi kérdésre, beleértve a jogvitákat, valamint a Felek jelen Megállapodással kapcsolatos kapcsolatára vonatkozóan.

Mindazonáltal Ön elismeri, hogy a jelen Megállapodás megszegése helyrehozhatatlan kárt okozhat számunkra, és lehet, hogy a tényleges károk nehezen megállapíthatók vagy nem megfelelők ilyen esetekben. Ezért jogunkban áll a jelen Megállapodásnak végzéssel, kényszerített teljesítéssel vagy más méltányos jogorvoslattal érvényesíteni, a tényleges károk bizonyításának követelménye nélkül, és az egyéb jogaink vagy jogorvoslati lehetőségeink sérelme nélkül.

1. Jegyzék : Locco IP

A Digitális tartalomtár és/vagy annak bármely vagy valamennyi tartalma, beleértve:

Ezeket az elemeket szerzői jogok és védjegyek védik nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A szellemi tulajdon megsértése, beleértve a szoftverkalózkodást is, bűncselekménynek minősül!

2. Jegyzék: Harmadik felek szellemi tulajdona

3. Jegyzék: Felhasználói tartalom

Az Ön által beküldött összes tartalom, kivéve az Ön nevét és személyes adatait, de beleértve:

Verzió: 5.8 // Frissítve : XI.2023.

Copyright © 2023 : FlexiLEX

ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A jelen „Adatvédelmi és személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek” („Adatvédelmi szabályzat”) szerves részét képezik a „Digitális tartalomtár használati feltételei”-nek (a jelen digitális tartalomban máshol található), és meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek alapján az Ön személyes adatait kezeljük, valamint az Önnel szemben fennálló adatvédelmi kötelezettségeinket.

 1. Szabályzat-specifikus fogalommeghatározások

A „Digitális tartalomtár használati feltételei”-ban már meghatározott fogalmakon kívül az adatkezelésre vonatkozó fogalmak – függetlenül attól, hogy nagybetűvel szerepelnek-e vagy sem – az Általános adatvédelmi rendeletben („GDPR”, EU 2016/679 rendelet) meghatározottak szerint kerülnek meghatározásra.

 1. Adatfeldolgozási alapelvek

Az Ön személyes adatait az alábbi elvek szerint kezeljük:

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság : az összes vonatkozó jogszabály betartásával, tisztességesen és átlátható módon
 2. Célhoz kötöttség : csak a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt meghatározott és legitim célokra
 3. Adattakarékosság : csak a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges adatokra vonatkozóan
 4. Pontosság  : a tényleges helyzetet pontosan tükröző módon
 5. Tárolás korlátozása : csak addig, amíg szükség van az adatokra a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra
 6. Sértetlenség és bizalmasság (biztonság) : bizalmas és biztonságos módon, amely igyekszik megakadályozni az Ön adatainak jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozását, elvesztését, megsemmisülését vagy károsodását
 7. Elszámoltathatósági elv : nyilvántartás vezetése az ezen elveknek és a vonatkozó követelményeinknek való megfelelésről
 1. Adatkezelők és adatfeldolgozók

Az Ön személyes adatainak adatkezelője, hacsak másképp nincs meghatározva, a

Locco International Korlátolt Felelősségű Társaság  (cégjegyzékszám: 01-09-419073 ; székhely: 1115 Budapest, Szentpétery utca 16.)

Adatfeldolgozóit – ha vannak ilyenek – az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Az alábbi táblázatokban más szervezetek is azonosíthatók, amelyek ezen adatok (közös) adatkezelőiként járnak el, anélkül hogy tőlünk bármilyen utasítást kapnának, és dönthetnek úgy is, hogy ezeket az adatokat a megfelelő (al)feldolgozóikon keresztül dolgozzák fel. Az ilyen egyéb adatkezelők önállóan felelősek az adatkezelőkre vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásáért. Az adatfeldolgozási feltételeikről további információkat a megfelelő honlapjaikon találhat.

 1. Adatfeldolgozási célok és jogalap

Az Ön személyes adatait az alábbi táblázatokban meghatározott célokra és módszerekkel dolgozzuk fel, az adatkategóriától és/vagy az Ön és a velünk való kapcsolatától függően.


 1. Digitális tartalomtár használati adatok

Ha Ön használja a Digitális tartalomtárt, az Ön adatait az alábbi táblázatban leírtak szerint kezeljük:

Az Ön adatai

Mikor / hol gyűjtöttük az adatokat

Mire használjuk

Az Ön előnye

Jogi alap

Tárolási időszak

Egyéb adatkezelők

Adatfeldolgozóink és felhasználásaink

IP cím

a Digitális tartalomtár használata folyamán

anonimizált (IP masking via Google Analytics) módon az üzleti statisztikához

felhasználói élmény jobban személyre szabott

jogos érdekek

(felhasználóinknak jobb élményt nyújtani, üzleti partnereinknek hasznos piaci adatokkal szolgálni)

Locco International: 7 nap a naplófájlok forgatásáig;

Google Analytics: utolsó használat után 14 hónap

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Amazon Web Services, Inc. ( https://aws.amazon.com/ ) : hosting

használati paraméterek (időpont, képernyő méretei, applikáción-belüli „oldal” változás, fókuszban van az app)

felhasználóinknak jobb élményt nyújtani, üzleti partnereinknek hasznos piaci adatokkal szolgálni

a Google Analytics-böl kivont információk alapján jobb felhasználói élményben tudd részesülni

Digitális tartalomtár technikai paraméterei (honnan lett letöltve, verzió, crash, frissítés, törlés (app / adat), első indítás, nyitás, hiba)

helymeghatározási adatok

a Digitális tartalomtár alap funkció biztosításához

szerződés (lásd a „Digitális tartalomtár használati feltételei”) mert ezen adatok megadása nélkül nem férhetne hozzá a Digitális tartalomtár alap funkcióihoz

használati paraméterek (beállítások, megtekintett tartalom, visszajelzések, üzenetek, LIT interakciók)

jobb felhasználói élményt nyújtani

jogos érdekek

(felhasználóinknak jobb élményt nyújtani)

7 nap a naplófájlok forgatásáig

(nincsen)

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

Amazon Web Services, Inc. ( https://aws.amazon.com/ ) : hosting

név

mikor social média login-al lép be / mikor megadja

rendszer & felhasználói fiók biztonságához

azonosítás, ezzel az adattal a felhasználói élmény jobban személyre szabott és barátságos

az Ön hozzájárulása

ameddig létezik a felhasználói fiók + 7 nap a naplófájlok forgatásáig

(nincsen)

email

azonosítás, velünk való kommunikáció könnyítése

életkor

amikor megadja

felhasználói biztonság (kizárja a felnőtt tartalmakat), üzleti statisztikához

ezzel az adattal a felhasználói élmény jobban személyre szabott és barátságos, kizárja a felnőtt tartalmakat

jogos érdekek

(felhasználóinknak jobb élményt nyújtani, üzleti partnereinknek hasznos piaci adatokkal szolgálni)

Locco International: 7 nap a naplófájlok forgatásáig;

Google Analytics: utolsó használat után 14 hónap

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Amazon Web Services, Inc. ( https://aws.amazon.com/ ) : hosting

nem

üzleti statisztikához

ezzel az adattal a felhasználói élmény jobban személyre szabott

appleID

mikor social média login-al lép be

jobb felhasználói élményt nyújtani

könnyű belépési folyamat, összeköttetés az Ön social médiával

az Ön hozzájárulása

ameddig létezik a felhasználói fiók + 7 nap a naplófájlok forgatásáig

Apple Distribution International Limited (https://apple.com)

(nincsen)

googleID

Google Ireland Limited ( https://google.com )

(nincsen)

facebookID

Meta Platforms Ireland Limited ( https://facebook.com )

(nincsen)

készülék platform

a Digitális tartalomtár használata folyamán

hibaelhárítás

ezzel az adattal a felhasználói élmény jobban személyre szabott, könnyebb hibaelhárítás

jogos érdekek

(felhasználóinknak jobb élményt nyújtani)

7 nap a naplófájlok forgatásáig

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Amazon Web Services, Inc. ( https://aws.amazon.com/ ) : hosting

készülék beállított nyelve

készülék operációs rendszere

készülék típusa

„barátok”-hoz való összeköttetés és száma

a Digitális tartalomtár használata folyamán

teljesen anonim módon az üzleti statisztikához

a Digitális tartalomtáron belüli „barátok” rendszer használata

az Ön hozzájárulása

ameddig létezik a felhasználói fiók + 7 nap a naplófájlok forgatásáig

(nincsen)

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

Amazon Web Services, Inc. ( https://aws.amazon.com/ ) : hosting

avatar kép

mikor beállítja

jobb felhasználói élményt nyújtani

ezzel az adattal a felhasználói élmény jobban személyre szabott és barátságos

ameddig létezik a felhasználói fiók + 7 nap a naplófájlok forgatásáig / kép fájlok törléséig

érdeklődési körök

mikor beállítja

üzleti statisztikához

ezzel az adattal a felhasználói élmény jobban személyre szabott

jogos érdekek (felhasználóinknak jobb élményt nyújtani, üzleti partnereinknek hasznos piaci adatokkal szolgálni)

Locco International: 7 nap a naplófájlok forgatásáig;

Google Analytics: utolsó használat után 14 hónap

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Amazon Web Services, Inc. ( https://aws.amazon.com/ ) : hosting

nyelv választás

 1. Sütik

A Digitális tartalomtár a következő  sütiket használ:

Suti neve

Mikor / hol gyűjtöttük az adatokat

Mire használjuk

Az Ön előnye

Jogi alap

Tárolási időszak

Egyéb adatkezelők

Adatfeldolgozóink és felhasználásaink

api_token

a Digitális tartalomtár használata elején

rendszer & felhasználói fiók összeköttetéséhez

azonosítás ami szűkséges a Digitális tartalomtár alap funkcióihoz

szerződés (lásd a „Digitális tartalomtár használati feltételei”) mert enélkül nem férhetne hozza a Digitális tartalomtár alap funkcióihoz

ameddig létezik a felhasználói fiók + 7 nap a naplófájlok forgatásáig

(nincsen)

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

app-Instance ID

felhasználóinknak jobb élményt nyújtani, üzleti partnereinknek hasznos piaci adatokkal szolgálni

a Google Analytics-böl kivont információk alapján jobb felhasználói élményben tudd részesülni

jogos érdekek

(felhasználóinknak jobb élményt nyújtani, üzleti partnereinknek hasznos piaci adatokkal szolgálni)

Google Analytics: utolsó használat után 14 hónap

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

Everprove Solutions Kft. ( https://everprove.com/ ) : rendszergazda

Google Ireland Limited ( https://google.com ) : Google Analytics

 1. AZ ÖN JOGAI

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak gyűjtéséről és felhasználásáról világos és átlátható módon tájékoztatást kapjon. Kérjük, tekintse meg az „Adatfeldolgozási célok és jogalap” című részben található táblázatokat, és kérdés esetén forduljon hozzánk a Digitális tartalomtár „Kapcsolat” oldalán közzétett telefonszámon vagy címen.

 1. Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, és tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a feldolgozott személyes adatok kategóriáiról, az adatfeldolgozókról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelésünkkel kapcsolatos jogairól, az adatkezelésünkkel kapcsolatos panasz benyújtásának jogáról egy felügyeleti hatóságnál, az Ön velünk közölt személyes adatainak harmadik féltől származó forrásaival kapcsolatos információk, az automatizált döntéshozatal létezéséről és a kapcsolódó információkról (beleértve az alkalmazott logikát, valamint az ilyen adatkezelés jelentőségéről és várható következményeiről az Ön számára), illetve arról, hogy személyes adatait továbbítjuk-e az EGT-n kívülre, valamint ezen továbbítások feltételeiről.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy késedelem nélkül kérje személyes adatainak törlését, ha:

Felhívjuk figyelmét, hogy jogosultak vagyunk arra, hogy ne töröljük személyes adatait, ha ez jogi vagy a szabályozási követelményeknek való megfelelés céljából szükséges.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozza személyes adatai feldolgozását, ha:

Amennyiben az adatkezelést korlátozták, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával kezelhetők, vagy jogi igények megalapozásához érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az EU-ban meghatározott közérdekű okokból.

 1. Az adatkezelés elleni tiltakozás joga

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen, amely magában foglalja a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Önnek joga van továbbá tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, ha a feldolgozás jogalapja a mi jogos érdekünk vagy egy harmadik fél jogos érdeke.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a birtokunkban vagy az irányításunk alatt álló személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy mi ezt akadályoznánk. Önnek joga van továbbá, hogy személyes adatait közvetlenül tőlünk továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Önnek joga van bármikor visszavonni az Ön által adott hozzájárulást, és kérheti, hogy ne adjuk el személyes adatait, anélkül hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezt megteheti, ha kapcsolatba lép velünk a Digitális tartalomtár „Kapcsolat” oldalán közzétett telefonszámon vagy címen.

 1. Az automatizált döntésh ozatalhoz kapcsolódó jogok, beleértve a profilalkotást is

Az Ön adatai alapján nem történik automatizált döntéshozatal ami Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 1. A felügyeleti hatóságnál tört énő panasztételhez való jog

Önnek joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).

 1. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

Az Ön adataival vagy a jelen Adatvédelmi szabályzat kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk a Digitális tartalomtár „Kapcsolat” oldalán közzétett telefonszámon vagy címen.

 1. ADATBIZTONSÁG

Amikor Ön személyes adatait online vagy egy alkalmazáson keresztül adja meg, elfogadja az ilyen technológiákkal kapcsolatos elkerülhetetlen kockázatokat. KIZÁRUNK MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK ELVESZTÉSÉVEL VAGY SÉRÜLÉSÉVEL ÉS AZ AZOK KÖVETKEZMÉNYEIVEL KAPCSOLATOSAN, kivéve, ha megsértettük az EU-s székhellyel rendelkező adatfeldolgozókra vonatkozó gondossági előírásokat.

 1. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Minden adatfeldolgozás és minden szerver, amely az általunk kezelt vagy általunk feldolgozott adatokhoz kapcsolódik, az EGT-n belül található. Elméletileg lehetséges, hogy az „Adatkezelők és adatfeldolgozók” című bekezdésben lévő táblázatban említett amerikai székhelyű adatkezelők vagy adatfeldolgozók az Ön adatait az EGT-n kívülre exportálják, azonban ennek gyakorlati valószínűsége és jogszerűsége jelenleg bizonytalan.

Verzió: 7.3.3. // Frissítve : II.2024.